Parkering (information)

Föreningen har tillgång till totalt 35 platser fördelade enligt följande:

Typ Antal Hyreskostnad per månad (från och med april 2019)
Garage 24 Liten 1 200 kr, Mellan 1 350 kr, Stor 1 700 kr
Kajen 9 1 175 kr
Carport 2 1 175 kr

Regler

Föreningens parkeringsplatser är av tre olika typer (kaj, carport och garage) och det finns därför

tre köer i vilka man kan stå. Parkeringsplatserna erbjuder olika faciliteter och är därför olika prissatta.

Eftersom efterfrågan oftast överstiger antalet platser så tillämpas strikta regler enligt följande:

1. Varje lägenhet kan endast disponera en (1) parkeringsplats.

2. Det är endast medlem i föreningen som kan hyra plats.

3. Platsen får endast nyttjas av medlemmen eller av dennes hushåll.

4. Det är ej tillåtet att arrangera byten eller andrahandsuthyrning av platser.

5. Utnyttjas inte parkeringsplatsen under en längre period kan styrelsen fatta beslut att denna skall övergå till kölistan.

Regler för kölista:

1. Medlem som saknar plats får stå i kö till valfri kombination av dessa tre platstyper och har den köplats som man får då anmälan görs till respektive kö.

2. I anmälan, som skickas per email till parkering@malarstrand2.se, behövs utöver email för kontakt vid ledig parkeringsplats, även telefonnummer, namn (på lägenhetsinnehavare) och när man flyttar in (om man inte redan bor i föreningen). Köplats erhålles först när medlem(ar) bor i föreningen, men vi försöker hålla reda på ny medlemmar som anmäler intresse för parkering.

3. Om köande medlem byter kontaktinformation, så är det den köandes skyldighet att underätta parkering@malarstrand2.se om förändringen.

4. Då en ledig plats finns erbjuds denna till de i den aktuella kön. Den som står högst i kön och accepterar platsen får den och tas bort från den aktuella kön. Övriga kvarstår på sin plats. För att hantera detta smidigt används email.

5. Endast medlem som bor i föreningen erbjuds plats.

Uppsägning av parkeringsplats skall ske skriftligen med 2 månaders ömsesidig uppsägning per den 1:a i nästföljande månad.

Förändring i hyran ska meddelas hyresgästen skriftligen senast tre månader innan hyresförändringen träder i kraft.

För mer information eller anmälan till kölistan, skicka ett mail till parkering@malarstrand2.se .

Ordningsregler för garage och carport

  • Garage- och carportplatserna upplåts enbart för förvaring av motorfordon, med detta avses personbilar och motorcyklar. Ingen annan förvaring, såsom bildäck och dylikt, får ske på den till hyresgästen tillgängliggjorda platsen.
  • Montering av fasta alternativt rörliga förvaringsanordningar får under inga omständigheter göras av hyresgästen på garage- eller carportplatsen.
  • Föreningens garage saknar möjlighet till tvätt på särskild anvisad plats, all tvätt av motorfordon undanbedes därför i garaget. Vatten kan hämtas i anslutning till garaget, men är avsett för påfyllning av spolarvätska eller liknande, ej för tvätt av fordon.
  • På de platser där eluttag finns äger hyresgästen rätt att ansluta motorvärmare alternativt batteriladdare. Inga andra anslutningar av elapparatur är godtagbara.
  • Missbruk av reglerna kan leda till uppsägande av hyresavtal.

Vid problem med garaget och eller dörrar till garaget hänvisar styrelsen till Brf Kräftan 1620, som är ägare av fastigheten där garageplatserna finns.

På Kristinebergs Strands östra sida gäller boendeparkering.

Parkeringsförbud

Det är förbjudet att parkera på stickgatorna och grusgångarna. Anledningen till parkeringsförbudet är bland annat av säkerhetsskäl för att inte förhindra räddningsfordonens framfart om det skulle inträffa en olycka eller brand.

Det råder alltid parkeringsförbud på Kristinebergs Strands västra sida. På gatans östra sida är det förbjudet att parkera onsdagar 9-17 (gäller ej jämna veckor under perioden 1/5 – 30/9).

Alternativa parkeringsmöjligheter

Det finns bland annat ett garage på Levertinsgatan 5, som hanteras av Brf Kristinebergs Strand.

Det går utmärkt att parkera på Olof Dahlins väg som ligger bredvid BRF Kräftan 1620, eller på Onkel Adams Väg som ligger som tvärgata till Olof Dahlins väg, och har mycket kort promenad ned till Kristinebergs Strand. Just Onkel Adams Väg har annan städdag än Olof Dahlins väg resp Kristinebergs Strand.