Extra föreningsstämma i Brf Mälarstrand 2

KALLELSE

Extra föreningsstämma i Brf Mälarstrand 2

Tid: Söndagen den 20 oktober kl.15.00.
Plats: Stämman hålls på gården mellan hus 27 och 29.

Beslut om ändring av stadgar – första beslutet – ny lydelse om val av styrelse

– Styrelsen väljs på ordinarie föreningsstämma för en mandattid om 2 år. Vid varje ordinarie stämma väljs 50% av styrelsen. För att uppnå detta kommer minst 50% av styrelsen att väljas på 2 år samt resterande på 1 år om mandattiderna inte är differentierade. Suppleanterna väljs alltid på 1 år. På extra föreningsstämma kan fyllnadsval göras men då enbart för en mandatperiod till nästkommande ordinarie stämma

– förtydligande i stadgarna om medlemmars ansvar för reparationer och ombyggnationer medlemmen är ansvarig för att all reparation och ombyggnad i lägenheten av el, vatten och avlopp utförs av personer som har därtill fackmässig behörighet

Lånepolicy

– ny lånepolicy – styrelsen ges möjlighet att placera föreningens lån med en räntebindningstid om maximalt 3 år – mot tidigare 2 år.

 

Kallelse Brf Mälarstrand 2

Reparation garagenedfart 25-26 September

Mellan Tisdagen den 25 september och onsdagen den 26 september kommer det nedre garaget vara stängt dagtid mellan kl 0900-1500 för in och utfart.

Skälet är att gallret med tillhörande grop måste renoveras dvs betongen omgjutas runt gallret.