El, värme, vatten och ventilation

El

Lägenhetens el-central är utrustad med automatsäkringar. Om en säkring löser ut bör du ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen.

I el-centralen sitter en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat, som därmed riskerar att bli strömförande. Jordfelsbrytaren slås på igen via en kontakt i el-centralen. OBS! Det är viktigt att ta reda på orsaken till att jordfelsbrytaren slagit ifrån innan den slås på igen. Kontakta fackman om du inte kan hitta felet på egen hand. Att använda en elapparat med jordfel kan vara förenat med livsfara. Samtliga eluttag utom för kyl och frys samt ett lamputtag är anslutna till jordfelsbrytaren.

Alla eluttag är jordade för att öka säkerheten. Använd därför alltid godkända jordade elkontakter. Dubbelisolerade apparater kan även anslutas till jordade uttag. Exempel på sådana apparater kan vara elvisp och hårtork. Dessa apparater är märkta med en dubbelkvadrat s.k. Fi-märke.

De flesta eluttag har enfasanslutning. Till vissa apparater med hög effekt, exempelvis spisen, utnyttjas tre faser.

Elmätarna och huvudsäkringarna är placerade i källarens elcentral. Du kan numera läsa av din förbrukning via Ellevios hemsida alternativt en nedladdningsbar app ”Ellevio”. Du loggar in med personnummer och BankID.

Värme

Rumstemperaturen regleras med termostatventiler som är placerade på radiatorerna. Dessa regleras med ett inställningsvärde som motsvarar önskad temperatur, de är förinställda för att ge en rumstemperatur på ca 20°C. Golvvärmen i duschrummen regleras med en termostatventil placerad i duschrummet. Det är viktigt att termostaten inte täcks för, eftersom känselkroppen som ska känna av rumstemperaturen då inte kan läsa av rätt temperatur.

Ha inte för varmt i lägenheten. Vi rekommenderar 20°C i rumstemperatur. Sänker man värmen mår man bättre och dessutom sparar man energi.

Radiatorerna är fällbara för att underlätta städarbetet bakom elementen och för att göra filtret för tilluften åtkomlig för rengöring eller byte.

Vatten

Lägenheten är förberedd med vatten och avlopp för egen tvätt- och diskmaskin. Om lägenheten har kvar de ursprungliga vattenkranarna så är de vitlackerade med hänsyn till överkänslighet mot nickel. Se instruktionerna för inkoppling under menyvalet Egna installationer.

Om du skulle råka ut för en vattenskada ska du omgående stänga av vattnet. Avstängningsventiler finns på respektive vattenledning eller gemensamt bakom en lucka i ett schakt. Ta reda på var ventilerna är placerade så att du snabbt kan stänga av vattnet om olyckan är framme.

Vattenledningarna ligger dolda i väggarna. Om något rör skulle börja läcka rinner läckvattnet i ett skyddsrör fram till en fördelningslåda placerad bakom inspektionsluckan i badrummet eller i klädkammaren. Vattnet rinner därefter vidare ut genom ett läckageindikeringsrör som mynnar i kaklet strax under luckan. OBS! Om vatten tränger fram ur läckageindikeringsröret – kontakta omedelbart fackman.

Golvbrunnar i våtrum bör rengörs vid behov, dock minst en gång per kvartal.

Kontrollera under diskbänken så att inte ett långvarigt mindre dropp förekommer. Det kan ge stora och dyrbara skador.

Ventilation

Ventilationssystemets funktion är i princip att en frånluftsfläkt på vinden suger ut luften via ventiler i badrum, WC och förråd samt via spiskåpan i köket. Ny ersättningsluft tas in i lägenheten via tilluftdon under fönsterbänkarna i sov- och vardagsrum. Radiatorerna kan fällas via en spärr i vardera sida på tilluftlådan. Filtret innanför luckan fångar upp medelstora och grövre partiklar som exempelvis pollen. Det bör rengöras genom dammsugning med jämna intervaller. Tilluftdonet kan kompletteras med ett kolfilter som även fångar upp gaser, exempelvis från bilar.

Kåpan över spisen är ansluten till en fläkt placerad på taket. Frånluftsflödet i köket kan vid matlagning forceras genom att timern på spiskåpan vrids upp till önskat tidsintervall. Fettfiltret i spiskåpan måste rengöras med jämna mellanrum för att flödet inte ska försämras. Vid matlagning bör fönstren i köket inte öppnas för vädring. Matoset sprider sig då mycket snabbt till övriga delar av lägenheten. Öppna gärna ett fönster i något annat rum.

Rubba inte inställningen av ventilerna eller sätt igen dem för då kan hela ventilationssystemet råka ur balans. Det påverkar i sin tur även uppvärmningen. För att ventilationssystemet ska fungera tillfredsställande måste det vara balans mellan till- och frånluften i lägenheten. Sätter man igen ventilerna rubbas balansen och man kan råka ut för fukt- och mögelskador.

För att du enkelt ska kunna vädra är minst en fönsterbåge per fönster försedd med vädringsbeslag. Fönstret är spärrat efter ca 10-15 cm. Spärren sitter placerad på fönsterbågens underkant. Övriga fönsterbågar är försedda med spärrade fönstervred. Dessa kan öppnas genom att du lyfter på spärren samtidigt som du vrider vredet. I lägenheter på bottenvåningen är fönstren försedda med lås.

Vädra rätt när Du lagar mat

Öppna inte köksfönstret. Gör du det sprids matoset i hela lägenheten. Luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck i köket. I och med det drivs luft och matos ut i resten av lägenheten. Inte ens spisfläkten kan suga upp matoset om fönstret är öppet i köket därför att luftcirkulationen runt fläkten störs. Öppna fönstret i angränsande rum istället. Och ha dörren till köket stängd. Gör du så blir det undertryck i köket i förhållande till resten av lägenheten. Det betyder att luften från det öppna fönstret i det angränsande rummet kommer att sugas ut i köket och det hindrar matos från att tränga ut från köket.