Parkering

Föreningens parkeringsplatser är av tre olika typer – garage, kajplats och carport. Det finns en kö för vardera typen. Föreningen har tillgång till totalt 35 platser fördelade enligt följande:

Typ Antal Hyreskostnad per månad (från och med februari 2024)
Garage 24 Liten 1 345 kr, Mellan 1 510 kr, Stor 1 895 kr
Kajen 9 1800 kr
Carport 2 1 290 kr

Allmänna regler (Uppdaterade 2019-05-28)

Eftersom efterfrågan oftast överstiger antalet platser så tillämpas strikta regler enligt följande:

 1. Varje lägenhet kan endast disponera en (1) parkeringsplats.
 2. Det är endast medlem i föreningen som kan hyra plats.
 3. Platsen får endast nyttjas av medlemmen eller annan person i dennes hushåll.
 4. Utnyttjas inte parkeringsplatsen under en längre period kan styrelsen besluta att säga upp hyresavtalet.

Regler för kölista:

 1. Endast en person i varje lägenhet kan stå i kö för parkeringsplats.
 2. Man kan stå i en, två eller alla tre köerna. Plats i kön bestäms av den tidpunkt då anmälan görs. Anmälan får göras först när man är bosatt (folkbokförd) i föreningen.
 3. Anmälan skickas per mejl till parkering@malarstrand2.se. OBS anmälan ska INTE skickas till någon styrelsemedlem. Sådana mejl arkiveras inte och försvinner därför så småningom.
 4. När en plats blivit ledig erbjuds platsen till den som står närmast i tur. Plats som inte uppfyller visst förbehåll som en köande kan ha angett erbjuds dock inte till sådan köande. Köande som noterats som ”passiv” tillfrågas inte heller, se vidare nedan. Förbehåll kan exempelvis i garagekön vara ”endast stor plats”.
 5. Plats erbjuds endast medlem som bor och är mantalsskriven i föreningen.
 6. Erbjudande om plats måste besvaras inom 10 dagar. Om så inte skett går erbjudandet vidare till nästa medlem i kön. Vid bortovaro p.g.a. semester el.dyl. ankommer det på den köande att ändå kontrollera sin mejl om man vill vara säker på att inte missa en plats som kan bli ledig.
 7. Erbjudande om plats görs endast med mejl. Det åligger den köande att uppdatera sin mejl-adress om den ändras. Ändring anmäls med mejl till parkering@malarstrand2.se . (OBS enligt ovan, anmäl inte ändring till styrelsemedlem.)
 8. Den som avböjer eller inte svarar på ett erbjudande om plats står kvar på kölistan men noteras som ”passiv”. Det innebär att den köande tills vidare inte kommer att tillfrågas när plats blir ledig. För att åter börja tillfrågas måste den köande ”aktivera” sin plats igen. Att aktivera sin plats innebär att man är beredd att tacka ja till nästkommande erbjudande. Om man aktiverat sin plats efter det att den varit ”passiv”, men ändå avböjer nästkommande erbjudande, stryks man från kölistan.
 9. Om man fått en plats kan man ändå stå kvar på en eller flera kölistor för att få en, som man själv bedömer, bättre plats. Man kan då ange eventuellt förbehåll (jfr ovan pkt 4).
 10. Uppsägning av parkeringsplats skall ske skriftligen med 2 månaders ömsesidig uppsägning per den 1:a i nästföljande månad.
 11. Förändring i hyran ska meddelas hyresgästen skriftligen senast tre månader innan hyresförändringen träder i kraft.
 12. Vid eventuella frågor, skicka ett mejl till parkering@malarstrand2.se.

Regler för andrahandsuthyrning

 1. Uthyrning får endast ske till person som står i kölistan.
 2. Andrahandshyra får inte vara högre än förstahandshyran.
 3. Vid uthyrning mindre än 6 månader får förstahandshyresgästen själv finna intresserad person från kölistan och meddela detta till Styrelsen.
 4. Vid uthyrning 6 månader eller mer ska förmedlingen ske genom Styrelsen. Därefter upprättar förstahandsgästen  ett hyreskontrakt som ska lämnas till och godtas av föreningen.

Ordningsregler för garage och carport

 • Garage- och carportplatserna upplåts enbart för förvaring av personbilar och motorcyklar. Ingen annan förvaring, såsom bildäck och dylikt, får ske på den hyrda platsen.
 • Fasta eller rörliga förvaringsanordningar får under inga omständigheter monteras av hyresgästen på garage- eller carportplats.
 • Tvätt av motorfordon i garaget är inte tillåtet. Vatten kan hämtas i anslutning till garaget, men är avsett för påfyllning av spolarvätska eller liknande, ej för tvätt av fordon.
 • På carportplats där eluttag finns har hyresgästen rätt att ansluta motorvärmare eller batteriladdare. Inga andra elapparater får anslutas.

Eventuellt missbruk av reglerna kan leda till att hyresavtalet sägs upp.

Vid problem med garaget och eller dörrar till garaget hänvisar styrelsen till Brf Kräftan 1620, som är ägare av fastigheten där garageplatserna finns.

 

Parkeringsförbud

Det är förbjudet att parkera på stickgatorna och grusgångarna. Anledningen till parkeringsförbudet är bland annat att säkra framkomlighet för räddningsfordon om det skulle inträffa en olycka eller brand.

På Kristinebergs strands norra sida (sjösidan) råder alltid parkeringsförbud. På gatans södra sida gäller boendeparkering. Det är dock förbjudet (feb 2019) att parkera onsdagar 9-14 (gäller ej jämna veckor under perioden 1/5 – 31/10).

Alternativa parkeringsmöjligheter

Man kan också parkera på Olof Dahlins väg som ligger på ovansidan av BRF Kräftan 1620 (de tre husen i en bakre rad) eller på Onkel Adams väg som ligger som tvärgata till Olof Dahlins väg. Onkel Adams väg har annan städdag än Olof Dahlins väg och Kristinebergs strand (feb 2019).