Trädgårdspolicy Samfälligheten

Bakgrund och syfte

Bostadsrättsföreningarna Mälarstrand 1, Mälarstrand 2, Mälarstrand 3 och Kräftan 1620 ingår tillsammans i en Samfällighetsförening.

Samfällighetsföreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen som består av markytor, kör-, gång- och cykelvägar, ledningar och anordningar för spill- och dagvatten samt grovsoprum inom Kräftan 1620.

Syftet med trädgårdspolicyn är att tydliggöra ansvar, befogenheter och kommunikation samt underlätta upphandling för skötsel. Gemensamhetsområdet ska vara propert, med enhetliga, tåliga och lättskötta växter (perenner och lökar)och buskar, samt träd som inte kräver årlig beskärning.

Körbanor, gång- och cykelvägar samt lekparken

”Besiktas” en gång per år (på våren) och nödvändiga insatser åtgärdas på lämpligt sätt.

Gräsmattor

Krattning och gödsling. Klippning minst 12 gånger under perioden maj – september. Löv krattas och bortforslas.

Buskar/häckar

Samtliga häckar inom SFF samt buskar, som kräver klippning, klipps 1 gång per år. Maxhöjd 2,5 m och fritt mot fasad.

Träd

Man bör bevara trädens naturliga utveckling och växtsätt. Beskärning av hindrande grenar genomförs kontinuerligt efter behov. I framtiden kan antalet träd behöva reduceras för att tillgodose trädens behovsyta, samt för att få ljusinsläpp och för att begränsa växtlighet mot befintliga byggnader.

Egna områden

Respektive förening förfogar över ett eget trädgårdsområde där en individuell trädgårdslösning är möjlig. Föreningarna bör dock eftersträva att utforma området så, att det passar in i den gemensamma trädgårdsmiljön.

Översyn

Samfällighetens trädgårdsgrupp bör regelmässigt göra en översyn av trädgårdspolicyn, underhåll och åtgärdsplaner. Trädgårdsgruppen bör även göra avtalsupphandling av trädgårdsskötsel.